ประเภทของคอมพิวเตอร์

ประเภทของคอมพิวเตอร์
                 การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท จะใช้พื้นฐานหลักของความเร็วในการประมวลผลข้อมูล ความจุในการจัดเก็บข้อมูล มีประเภทของคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
    1. Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลสูง ความเร็วในการประมวลผลสูงมาก เหมาะสำ หรับงานวิจัย การพยากรณ์อากาศทั่วโลก การออกแบบเครื่องบิน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
    2. Mainframe computer  เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองลงมาจาก Supercomputer มีความเร็วสูง ความจุสูง ส่วนมากนำ ไปใช้งานกับองค์กรขนาดใหญ่ เช่นธนาคาร สายการบิน บริษัทประกันภัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น

มินิคอมพิวเตอร์
    3. Mini computer มีขนาดเล็กกว่าเมนเฟรม เนื่องจากความเร็วในการประมวลผล และความจุตํ่ากว่าเมนเฟรม นำมาประยุกต์ใช้งานกับบริษัทขนาดกลาง เช่นใช้กับงานระบบบัญชี หรืออาจนำ ไปใช้ร่วมกับระบบเมนเฟรมก็ได้

ไมโครคอมพิวเตอร์
    4. Microcomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. Workstation เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรม
 


Workstation

              2. Desktop Computer เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ พบได้ทั่วไปตามสำนักงาน หรือในห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน


แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
 

              3. Laptop หรือ Notebooks มีความสามารถเท่ากับ Desktop Computer แต่มีขนาดเล็กเท่ากับกระเป๋า หรือ สมุดโน้ต


Laptop หรือ Notebook

              4. Handhelds หรือ Personal Digital Assistants: PDA มีขนาดเท่าโทรศัพท์พกพา สามารถป้อนข้อมูลด้วยปากกาคอมพิวเตอร์ (Stylus) หรือ นิ้วมือได้


Handhelds แบบพกพาได้สะดวก

 

ลองคิดกันหน่อยนะ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานเป็นทั้งโทรศัพท์ เครื่องเล่นมัลติมีเดีย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน และมีความสามารถ เทียบเท่า SuperComputer ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ?

About admin